San Antonio Pool
Monday
Reading
4/09/2018
Tuesday
Reading
4/10/2018
Wednesday
Reading
4/11/2018
Thursday
Reading
4/12/2018
Friday
Reading
4/13/2018
Saturday
Reading
4/14/2018
Sunday
Reading
4/15/2018
Monday
Reading
4/16/2018
Tuesday
Reading
4/17/2018
Wednesday
Reading
4/18/2018
Thursday
Reading
4/19/2018
Daily 667.6 667.0 666.6 666.3 665.9 665.8 665.8 665.1 664.3 663.9 663.1
10-day 668.1 668.0 667.8 667.6 667.3 667.1 666.9 666.6 666.3 665.8 665.4