San Antonio Pool
Monday
Reading
03/20/2023
Tuesday
Reading
03/21/2023
Wednesday
Reading
03/22/2023
Thursday
Reading
03/23/2023
Friday
Reading
03/24/2023
Saturday
Reading
03/25/2023
Sunday
Reading
03/26/2023
Monday
Reading
03/27/2023
Tuesday
Reading
03/28/2023
Wednesday
Reading
03/29/2023
Thursday
Reading
03/30/2023
Daily 635.6 635.4 636 636 635.9 636 636.1 635.7 635.2 635.5 635.5
10-day 634.6 634.7 634.8 635 635.2 635.4 635.7 635.8 635.8 635.7 635.7