San Antonio Pool
Wednesday
Reading
08/03/2022
Thursday
Reading
08/04/2022
Friday
Reading
08/05/2022
Saturday
Reading
08/06/2022
Sunday
Reading
08/07/2022
Monday
Reading
08/08/2022
Tuesday
Reading
08/09/2022
Wednesday
Reading
08/10/2022
Thursday
Reading
08/11/2022
Friday
Reading
08/12/2022
Saturday
Reading
08/13/2022
Daily 631 630.6 630.4 630.9 631.9 631.4 630.9 630.7 630.7 631.5 632.1
10-day 632.2 631.9 631.6 631.5 631.5 631.4 631.3 631.1 631 631 631.1