San Antonio Pool
Monday
Reading
05/25/2020
Tuesday
Reading
05/26/2020
Wednesday
Reading
05/27/2020
Thursday
Reading
05/28/2020
Friday
Reading
05/29/2020
Saturday
Reading
05/30/2020
Sunday
Reading
05/31/2020
Monday
Reading
06/01/2020
Tuesday
Reading
06/02/2020
Wednesday
Reading
06/03/2020
Thursday
Reading
06/04/2020
Daily 666.9 668.2 669 670 670.7 671.6 672.1 672.2 672.2 672.3 672.2
10-day 665.1 665.5 665.9 666.4 667 667.6 668.3 669.1 669.8 670.5 671.1